معرفی

مسیر اخذ مدرک های سیسکو:

شرکت سیسکو با هدف کمک به متخصصان IT در زمینه پیاده سازی و مدیریت تجهیزات سیسکو، همواره سعی دارد تا مدارک و مسیرهای آموزشی خود را بهبود و توسعه بخشد. سیسکو مدارک فنی خود را در چهار سطح Entry، Associate، Professional و Expert طبقه بندی می کند. طبقه بندی متنوع خواندن ادامه…

به‌دست shahab، پیش